Outsourcing - USŁUGI KADROWE
Magdalena Hendler

W ramach naszej oferty zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie administracji kadrowo-płacowej firm. Jej zakres jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta.


tel.:+48 603 441 685

Wyślij zapytanie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
napisz do nas.

OFERTA

Oferując usługi kadrowo-płacowe wychodzimy z założenia, że w każdym przedsiębiorstwie występują procesy nie będące kluczowymi dla danej organizacji, których obsługa pochłania nieproporcjonalnie duży nakład czasu i środków finansowych oraz wiąże się z problemami organizacyjnymi, nie pozwalając na osiągnięcie satysfakcjonującego, wysokiego poziomu realizacji takich procesów.

Zlecenie tego rodzaju usług daje wiele zalet. Najistotniejszymi z nich są: redukcja kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa wynikających głównie z utrzymania etatów oraz gwarancja całkowitej poufności.

Nasz kapitał to profesjonalizm, rzetelność, skuteczność oraz wiarygodność. Niezależnie od doświadczenia nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości i doskonaleniem standardów obsługi, tak aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom i indywidualnym oczekiwaniom naszych Klientów.

OBSŁUGA KADROWA

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • skierowanie na badania lekarskie,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, porozumień, wypowiedzeń,
 • sporządzenie świadectw pracy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • ewidencja absencji pracowniczych (zwolnień lekarskich, urlopów),
 • monitorowanie terminów badań lekarskich pracowników i obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnianiu i otrzymywanym wynagrodzeniu,
 • inne dokumenty wymagane przepisami Kodeksu Pracy.
OBSŁUGA PŁACOWA

 • sporządzanie list płac dla pracowników z uwzględnieniem stałych i zmiennych składników płacowych,
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych PIT-11 oraz rocznych informacji o składkach ZUS (RMUA),
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, aktualizacja danych osób ubezpieczonych,
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz informacji ZUS IWA niezbędnych do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla celów ZUS (ZUS Z-3, ZUS Z-3A),
 • sporządzanie sprawozdań GUS: Z-03, Z-06 oraz deklaracji PFRON DEK-I-O, DEK-R w zakresie danych objętych usługą (w przypadku, gdy istnieje obowiązek sprawozdawczy),
 • bieżące informowanie o wysokości i terminach zapłaty zobowiązań budżetowych,
 • wsparcie przy kontrolach instytucji zewnętrznych (np. ZUS, PIP, urząd skarbowy, audytorzy), w szczególności przygotowywanie dodatkowych zestawień, pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień.


KONTAKT

Outsourcing - USŁUGI KADROWE Magdalena Hendler
ul. 23 Lutego 9/9, 61-741 Poznań
tel.:+48 603 441 685
e-mail: magda@kadrypoznan.pl